Algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot het strijken van het was strijkgoed van de klant.

Onder strijkgoed wordt verstaan:

Al het textiel dat de klant per keer aanbiedt om te laten strijken door Janneke’s Strijkservice. De overeenkomst komt tot stand doordat de klant het strijkgoed aanbiedt en Janneke’s Strijkservice dit aanneemt.

Verplichting

Janneke’s Strijkservice m.b.t. strijkgoed Bij het aangaan van de overeenkomst zal Janneke’s Strijkservice (ter plekke dan wel telefonisch): 

Met de klant bespreken waar het strijkgoed precies uit bestaat(aantal en soort) 

Met de klant een duidelijke afspraak maken met betrekking tot de prijs en de afhaaldatum

De klant wijzen op de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Janneke’s Strijkservice zal deze voorwaarden op verzoek van de klant aan hem overhandigen.

Janneke’s Strijkservice zal uiterst zorgvuldig met het strijkgoed omgaan en zal zich tot het uiterste inspannen om de overeengekomen diensten zo nauwkeurig mogelijk uit te voeren. Deze diensten bestaan uit het strijken van het strijkgoed, conform de strijkinstructies van het strijkgoed, alsmede het opvouwen van de gestreken zaken.

Bij de uitvoering van die diensten mag Janneke’s Strijkservice in beginsel afgaan op de juistheid van de aan het strijkgoed gehechte etiketten die informatie bieden over de samenstelling en/of behandelingswijze van het strijkgoed.

Afgifte strijkgoed

Janneke’s Strijkservice is gerechtigd het strijkgoed af te geven aan de door de klant besproken persoon.

Teruggave van het strijkgoed aan de klant geschiedt doormiddel van een tikkie  of contante betaling.

Mocht onverhoeds het verkeerde strijkgoed zijn meegegeven dan is de klant verplicht om dit zo spoedig mogelijk aan Janneke’s Strijkservice mee te delen. De klant zal het strijkgoed ter beschikking van Janneke’s Strijkservice houden en daarbij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Verplichtingen klant m.b.t. strijkgoed

De klant verplicht zich tot:

Het afgeven van het strijkgoed op een vooraf gemaakte afspraak.

Het expliciet wijzen op het waardevolle karakter van het aangeboden strijkgoed, voor zover deze waarde niet direct herkenbaar is, maar waarvan de vervangingswaarde aanmerkelijk hoger is dan mag worden verwacht gezien de vervangingswaarde van vergelijkbare zaken.

Het strijkgoed moet schoon zijn, dit ter beoordeling van Janneke’s Strijkservice, vuil strijkgoed wordt niet gestreken. Ook dient het strijkgoed voorzien te zijn van strijkadviezen, dan wel tenminste dient het weefsel bekend te zijn. Is naar het oordeel van Janneke’s Strijkservice onvoldoende bekend hoe het aangeleverde strijkgoed gestreken moet worden, dan wordt het desbetreffende strijkgoed niet gestreken.

Indien het strijkgoed op basis van het voorgaande niet wordt gestreken, is Janneke’s Strijkservice desalniettemin bevoegd een (deel)betaling in rekening te brengen.

Overmacht

Janneke’s Strijkservice zal het strijkgoed binnen de afgesproken termijn strijken, tenzij er sprake is van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien waarop Janneke’s Strijkservice geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Janneke’s Strijkservice opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Janneke’s Strijkservice niet mogelijk is langer duurt dan 1 week, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien Janneke’s Strijkservice bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijke aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, kan zijn de reeds verrichte diensten afzonderlijk factureren.

Klachten

Klachten over beschadiging of onjuiste behandeling van het strijkgoed dient de klant direct bij het ophalen c.q. na het ophalen of brengen van het strijkgoed aan Janneke’s Strijkservice te melden, dit uiterlijk binnen 3 dagen.

Alle meldingen na deze periode zullen niet door Janneke’s Strijkservice in behandeling worden genomen en er zal in geen geval aansprakelijk voor worden aanvaard.

Bij een klacht dient de klant op verzoek van Janneke’s Strijkservice alle gegevens omtrent het strijkgoed te verstrekken die redelijkerwijs nodig kunnen worden geacht om tot een bevredigende oplossing te kunnen komen.

Indien mogelijk zal de klant opgaven verstrekken van de prijs waarvoor het betreffende strijkgoed is gekocht. Indien dit niet mogelijk is, is Janneke’s Strijkservice vrij om zelf de hoogte van de waarde van het strijkgoed in te schatten.

Aansprakelijkheid

Janneke’s Strijkservice is niet aansprakelijk voor kapot, beschadigd en/of verloren gegaan strijkgoed, tenzij dit te wijten is aan opzet of grove schuld van Janneke’s Strijkservice.

Mocht Janneke’s Strijkservice aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade aan het strijkgoed, dan zal deze worden vastgesteld aan de hand van de “gebruikswaarde” van het strijkgoed en dit kan nooit meer belopen dan 100 euro per strijkgoed, per klant.

Onder gebruikswaarde wordt in dit verband verstaan de originele aankoopwaarde van het strijkgoed onder aftrek van de afschrijving voor de gebruiksduur van het strijkgoed. Bij waardevolle zaken die niet als zodanig zijn aangeboden en door Janneke’s Strijkservice niet redelijkerwijs als zodanig behoefden te worden herkend, zal bij de vaststelling van het aankoopbedrag uitgegaan worden van de normale waarde van een vergelijkbare zaak.

Nederlands Recht

Op elke overeenkomst tussen de klant en Janneke's Strijkservice is het Nederland recht van toepassing.

Kamer van Koophandel Janneke’s Strijkservice staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer: 62752545

Openingstijden:

Maandag                op afspraak

Dinsdag                  op afspraak

Woensdag              op afspraak

Donderdag             op afspraak

Vrijdag                          gesloten

Zaterdag                      gesloten

Zondag                         gesloten

Contact:

Janneke's Strijkservice

Heikantstraat 52

5481 BC Schijndel

tel: 06-27 494 316

KvK nr. 62752545

www.jannekesstrijkservice.nl

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.